EMPLOYEE SURVEY

1. On a scale of 1 - 10,("10 IS THE HIGHEST, 1 IS THE LOWEST") how happy are you in this work/company? (Sa bilang ng 1-10, "10 ANG PINAKAMATAAS AT 1 ANG PINAKAMABABA" paano mo masasabi kung gaano ka kasaya sa trabaho o kumpanya mo?) *

2. On a scale o 1 - 10, how would you rate your work-life balance? (Sa bilang ng 1-10,("10 IS THE HIGHEST, 1 IS THE LOWEST") paano mo masasabi na balanse ang iyong trabaho?) *

3. What three (3) words would you use to describe your company/work? (Anu ang tatlong salita na pwede mong magamit sa paglarawan ng iyong kumpanya/trabaho?) *

4. What do you hate most about working here? (Anu ang pinaka ayaw mo sa trabaho mo dito?) *

5. What do you like most about working here? (Anu ang pinaka gusto mo sa trabaho mo dito?) *

6. Ano ang hashtag (#) ng buhay mo sa Refinette? ex:#happy@work *